Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 Link PDF

1.   Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi podnikateľským subjektom Mgr. Gabriel Suchý, Krajná 950/8, 925 22 Veľké Úľany zapísaným v živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, č. 108-8695 (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.

 1.2  Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

  • identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),
  • špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),
  • cena a spôsob platby za tovar,
  • spôsob dodania tovaru,
  • miesto dodania

   1.3  Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke. 

  1.4  Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

   1.5  Kupujúci sa zaväzuje uviesť pravdivé údaje pri vyplňovaní objednávky. Ďalej sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať a skontrolovať neporušenosť a úplnosť dodávky.

   1.6  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok.

   1.7  Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

   

   

   

  2.   Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

   

  2.1  Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (úprava odevov alebo doplnkov v zmysle požiadavky kupujúceho, zákazková výroba). Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

    2.2  V prípade odstúpenia od  zmluvy je kupujúci povinný  vrátiť tovar predávajúcemu  nepoužitý,  nepoškodený a     s vyplneným a podpísaným formulárom ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

    2.3  Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho ako doporučenú a poistenú zásielku (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

    2.4  V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:

   • prevziať tovar späť, a
   • vrátiť kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru spolu s formulárom ODSTÚPENIE OD ZMLUVY cenu zaplatenú za tovar

    2.5  Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (výroba odevov na zákazku, úprava odevov a doplnkov).

    

    

    

   3.   Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

    3.1  Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom kuriérnej služby SPS alebo osobným prevzatím.

   3.2  Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Cena balného a dopravy v rámci územia SR :

   a) Slovak Parcel Service, s.r.o.: 4,20 € (platba vopred na účet predávajúceho);

   a.a) sezónny príplatok od 1.11.- 31.12.2023  Slovak Parcel Service, s.r.o.: 5,40 € (platba vopred na účet predávajúceho)

   b) Osobne, po telefonickej / emailovej dohode, vo Veľkých Úľanoch, alebo na niektorom z pretekov: 0,-- € (platba v hotovosti na mieste).

    3.3  Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.

    3.4  Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase. Predávajúci ale negarantuje žiaden konkrétny termín

    3.5  Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho.

    3.6  Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

    3.7  V prípade, že kupujúci neprevezme zásielku s objednaným tovarom, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania. Predávajúci môže v takom prípade žiadať od kupujúceho platbu v plnej výške vopred bez ohľadu na zvolený spôsob doručenia.

    3.8  Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

    

    

   4.   Platobné podmienky

    4.1  Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné, uvádzané s DPH. Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke.

    4.2  Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru jedným z nasledovných spôsobov:

   • bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre
   • dobierkou
   • v hotovosti (pri prevzatí tovaru)

    

   5.   Ďalšie zmluvné podmienky

    5.1  Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.

    5.2  Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie

    5.3  Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

    

   6.   Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie

    6.1  Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

    6.2  Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (FO) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na neodborné ošetrovanie tovaru (čistenie).

    6.3  Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.


   7.   Osobné údaje

    Ochrana osobných údajov kupujúceho

    7.1  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú

    7.2  Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim  a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

    7.3  Kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa odseku 7.1. týchto podmienok a to na účely uvedené v odseku 7.2. týchto podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

    7.4  Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke lawi.sk

    7.5  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 7.2. týchto podmienok.

    7.6  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

    7.7  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

    

   Súhlas so spracovaním osobných údajov

    

   „Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 7.1. a na účely uvedené v odseku 7.2. týchto podmienok spoločnosťou Mgr. Gabriel Suchý, Krajná 950/8, 925 22 Veľké Úľany, IČO:37185306.

    

   Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.“

    

    

   8.   Alternatívne riešenie sporov

    8.1  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lawi@lawi.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

    8.2  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

    

   8.3  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR  s DPH.


   9.   Záverečné ustanovenia

    9.1  Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho.

    9.2  Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej

    9.3  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2017