Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako vaše údaje chránime V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.

Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na lawi@lawi.sk.

Ako dlho údaje uchovávame Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim užívateľským kontom uchovávame po dobu trvania Vášho konta.

Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla tri a pol roka od jej doručenia.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.

Musíme Vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania nemusí to mať za následok, že uchovávanie Vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú Vaše práva Zo spracúvania Vašich osobných údajov Vám vyplývajú viaceré práva.

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Ako si uplatniť Vaše práva Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na našej web stránke.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti.

Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. Právo na prístup k údajom Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli

Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať. Právo na opravu ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo priamo v nastaveniach Vášho konta, alebo nás požiadať o ich opravu.

Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

• údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali

• odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ

• namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu

• osobné údaje sa spracúvali nezákonne. V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje.

Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní. Právo na obmedzenie spracúvania Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

• ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov

• spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania

• už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov

• v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami Právo na prenosnosť údajov Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. Podávanie sťažností V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (kontakt nájdete tu).